Obchodné podmienky

 

1. Obecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.budit.guru. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je IT marketing partners s.r.o., so sídlom Česká 1, Praha, 181 00, IČ: 123456780, DIČ CZ123456780 (bližšie v sekcii kontakty). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb. v ČR) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb. v ČR). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Sb. v ČR).

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu prijímate, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho vyplávajúce, sú iba zodpovednosťou kupujúceho a predávajúci za nich nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplneným elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním dôkladne skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.budit.guru spoločnosti IT marketing partners s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

3. Cena tovaru resp. služby, pokuty, faktúry

V súhrne prihlášky nájde kupujúci všetky ceny služieb ako bez DPH, tak i s DPH v zákonom stanovenej výške.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z kúpnej ceny zboží za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru resp. služby.

Faktúra: Platby prevádzané na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru resp. služby. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Forma a spôsob platby

a) Platba jednorázovo znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

b) Platba na dve splátky znamená, že kupujúci zaplatí polovicu z celkovej čiastky ihneď po odoslaní objednávkového formulára a druhú polovicu z celkovej čiastky zaplatí za 30 dní od odoslania objednávky.

Platobné metódy sú prepojené cez platobné bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb:

a) Online platobnou  kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, Diners

b) Bankovým prevodom

5. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

6. Dodací podmienky

Ihneď po uhradení záväznej objednávky, budú zaslané kupujúcemu prístupové údaje do členskej sekcie.  V členskej sekcii sú k dispozícii vzdelávacie videa programu budit.guru a ďalšie výukové materiály k tomuto programu.

7. Záruka vrátenia peňazí

Predávajúci ručí kupujúcemu zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí po dobu 30 dní od objednávky. BudIT.guru je vzdelávací program. Pokiaľ kupujúci do tridsať dní od objednávky nebude s týmto programom spokojný, peniaze mu budú vrátené naspäť a to bez akýchkoľvek otázok a podmienok.

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu a to v predlženej lehote 30 dní od objednávky. Odstúpenie od zmluvy je potrebné podať elektronickou formou na email: info@budit.guru s prehlásením, že kupujúci od zmluvy odstupuje a s priložením kópie faktúry  / daňového dokladu a dátumom nákupu.

Predávajúci zašle kupujúcemu dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene online kurzu v rátane DPH. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy.  Po odstúpení od zmluvy bude znemožnený prístup do členskej sekcie plateného obline programu budIT.guru prípadne k ďalším bonusom z programu.

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť IT marketing partners s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné dáta a údaje o nákupoch sú uchovávané v databázy so zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím osobám.

Vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí so zaradením všetkých vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti IT marketing partners s.r.o. ako správcu, a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné zdelenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke ochrana osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov    Obchodné Podmienky  |    Affiliate (partnerský) program  |  Kontakt